کارتریج لیزری اچ پی HP

لیست قیمت (کارتریج پلاس چیست؟)

جستجو
مدل کارتریج نام رایج در بازار تعداد برگ سازگار با پرینترهای مدل قیمت شرکت قیمت + مالیات
۱
کارتریج لیزری G&B Plus 05 مناسب پرینتر hp
کارتریج 05 اچ پی ۶۷۰۰ برگ 2035-2055 ۳۴۸,۰۰۰ تومان ۳۸۰,۰۰۰ تومان
۲
کارتریج لیزری G&B Plus 12 مناسب پرینتر hp
کارتریج 12 اچ پی ۲۵۰۰ برگ 1020-1010 ۲۱۸,۰۰۰ تومان ۲۳۸,۰۰۰ تومان
۳
کارتریج لیزری G&B Plus 13 مناسب پرینتر hp
کارتریج 13 اچ پی ۴۰۰۰ برگ 1300-1200 ۳۱۰,۰۰۰ تومان ۳۳۸,۰۰۰ تومان
۴
کارتریج لیزری G&B Plus 16 مناسب پرینتر hp
کارتریج 16 اچ پی ۱۲۰۰۰ برگ 5200 ۶۳۸,۰۰۰ تومان ۶۹۶,۰۰۰ تومان
۵
کارتریج لیزری G&B Plus 26 مناسب پرینتر hp
کارتریج 26 اچ پی ۹۰۰۰ برگ 402 ۵۹۸,۰۰۰ تومان ۶۵۲,۰۰۰ تومان
۶
کارتریج لیزری G&B Plus 35 مناسب پرینتر hp
کارتریج 35 اچ پی ۲۵۰۰ برگ 1006-1005 ۲۱۸,۰۰۰ تومان ۲۳۸,۰۰۰ تومان
۷
کارتریج لیزری G&B Plus 36 مناسب پرینتر hp
کارتریج 36 اچ پی ۲۳۰۰ برگ 1505-1120 ۲۱۸,۰۰۰ تومان ۲۳۸,۰۰۰ تومان
۸
کارتریج لیزری G&B Plus 42 مناسب پرینتر hp
کارتریج 42 اچ پی ۱۰۰۰۰ برگ 4350-4250 ۶۱۵,۰۰۰ تومان ۶۷۱,۰۰۰ تومان
۹
کارتریج لیزری G&B Plus 49 مناسب پرینتر hp
کارتریج 49 اچ پی ۷۰۰۰ برگ 1320 ۳۴۸,۰۰۰ تومان ۳۸۰,۰۰۰ تومان
۱۰
کارتریج لیزری G&B Plus 51 مناسب پرینتر hp
کارتریج 51 اچ پی ۱۲۵۰۰ برگ 3055-3035 ۴۵۸,۰۰۰ تومان ۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱
کارتریج لیزری G&B Plus 53 مناسب پرینتر hp
کارتریج 53 اچ پی ۷۰۰۰ برگ 2015-2014 ۳۴۸,۰۰۰ تومان ۳۸۰,۰۰۰ تومان
۱۲
کارتریج لیزری G&B Plus 55 مناسب پرینتر hp
کارتریج 55 اچ پی ۱۲۵۰۰ برگ 3015 ۵۳۵,۰۰۰ تومان ۵۸۴,۰۰۰ تومان
۱۳
کارتریج لیزری G&B Plus 64 مناسب پرینتر hp
کارتریج 64 اچ پی ۱۰۰۰۰ برگ 4015-4014 ۶۱۵,۰۰۰ تومان ۶۷۱,۰۰۰ تومان
۱۴
کارتریج لیزری G&B Plus 78 مناسب پرینتر hp
کارتریج 78 اچ پی ۲۵۰۰ برگ 1566-1606 ۲۱۸,۰۰۰ تومان ۲۳۸,۰۰۰ تومان
۱۵
کارتریج لیزری G&B Plus 80 مناسب پرینتر hp
کارتریج 80 اچ پی ۶۷۰۰ برگ 401 ۳۴۸,۰۰۰ تومان ۳۸۰,۰۰۰ تومان
۱۶
کارتریج لیزری G&B Plus 81 مناسب پرینتر hp
کارتریج 81 اچ پی ۱۰۰۰۰ برگ 603 ۶۱۵,۰۰۰ تومان ۶۷۱,۰۰۰ تومان
۱۷
کارتریج لیزری G&B Plus 83 مناسب پرینتر hp
کارتریج 83 اچ پی ۲۳۰۰ برگ 125-127 FN ۲۱۸,۰۰۰ تومان ۲۳۸,۰۰۰ تومان
۱۸
کارتریج لیزری G&B Plus 85 مناسب پرینتر hp
کارتریج 85 اچ پی ۲۵۰۰ برگ 1102-1214 ۲۱۸,۰۰۰ تومان ۲۳۸,۰۰۰ تومان
۱۹
کارتریج لیزری G&B Plus 90 مناسب پرینتر hp
کارتریج 90 اچ پی ۱۰۰۰۰ برگ 601 ۶۱۵,۰۰۰ تومان ۶۷۱,۰۰۰ تومان
۲۰
کارتریج لیزری G&B WHITE 05 مناسب پرینتر hp
۱۹۸,۰۰۰ تومان ۲۱۶,۰۰۰ تومان
۲۱
کارتریج لیزری G&B WHITE 13 مناسب پرینتر hp
۱۹۸,۰۰۰ تومان ۲۱۶,۰۰۰ تومان
۲۲
کارتریج لیزری G&B WHITE 14 مناسب پرینتر hp
کارتریج 14 اچ پی ۱۲۰۰ برگ 101و102 ۶۰۸,۰۰۰ تومان ۶۶۳,۰۰۰ تومان
۲۳
کارتریج لیزری G&B WHITE 15 مناسب پرینتر hp
۱۹۸,۰۰۰ تومان ۲۱۶,۰۰۰ تومان
۲۴
کارتریج لیزری G&B WHITE 17 مناسب پرینتر hp
کارتریج 17 اچ پی ۴۱۵,۰۰۰ تومان ۴۵۳,۰۰۰ تومان
۲۵
کارتریج لیزری G&B WHITE 26 مناسب پرینتر hp
۳۹۵,۰۰۰ تومان ۴۳۱,۰۰۰ تومان
۲۶
کارتریج لیزری G&B WHITE 29X مناسب پرینتر hp
۶۰۸,۰۰۰ تومان ۶۶۳,۰۰۰ تومان
۲۷
کارتریج لیزری G&B WHITE 30 مناسب پرینتر hp
۵۱۸,۰۰۰ تومان ۵۶۵,۰۰۰ تومان
۲۸
کارتریج لیزری G&B WHITE 35 مناسب پرینتر hp
۱۸۸,۰۰۰ تومان ۲۰۵,۰۰۰ تومان
۲۹
کارتریج لیزری G&B WHITE 36 مناسب پرینتر hp
۱۸۸,۰۰۰ تومان ۲۰۵,۰۰۰ تومان
۳۰
کارتریج لیزری G&B WHITE 37 مناسب پرینتر hp
۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان ۱,۸۴۳,۰۰۰ تومان
۳۱
کارتریج لیزری G&B WHITE 38 مناسب پرینتر hp
۶۱۵,۰۰۰ تومان ۶۷۱,۰۰۰ تومان
۳۲
کارتریج لیزری G&B WHITE 43X مناسب پرینتر hp
۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان ۱,۲۵۴,۰۰۰ تومان
۳۳
کارتریج لیزری G&B WHITE 49 مناسب پرینتر hp
۱۹۸,۰۰۰ تومان ۲۱۶,۰۰۰ تومان
۳۴
کارتریج لیزری G&B WHITE 53مناسب پرینتر hp
۱۹۸,۰۰۰ تومان ۲۱۶,۰۰۰ تومان
۳۵
کارتریج لیزری G&B WHITE 78 مناسب پرینتر hp
۱۸۸,۰۰۰ تومان ۲۰۵,۰۰۰ تومان
۳۶
کارتریج لیزری G&B WHITE 79 مناسب پرینتر hp
۱۹۸,۰۰۰ تومان ۲۱۶,۰۰۰ تومان
۳۷
کارتریج لیزری G&B WHITE 80 مناسب پرینتر hp
۱۹۸,۰۰۰ تومان ۲۱۶,۰۰۰ تومان
۳۸
کارتریج لیزری G&B WHITE 83 مناسب پرینتر hp
۱۸۸,۰۰۰ تومان ۲۰۵,۰۰۰ تومان
۳۹
کارتریج لیزری G&B WHITE 85 مناسب پرینتر hp
۱۸۸,۰۰۰ تومان ۲۰۵,۰۰۰ تومان
۴۰
کارتریج لیزری G&B WHITE 87 مناسب پرینتر hp
۶۶۸,۰۰۰ تومان ۷۲۹,۰۰۰ تومان
۴۱
کارتریج لیزری G&B WHITE 92 مناسب پرینتر hp
۱۹۸,۰۰۰ تومان ۲۱۶,۰۰۰ تومان
۴۲
کارتریج لیزری G&B WHITE 93 مناسب پرینتر hp
۶۰۸,۰۰۰ تومان ۶۶۳,۰۰۰ تومان
۴۳
کارتریج لیزری G&B WHITE 12 مناسب پرینتر hp
۱۸۸,۰۰۰ تومان ۲۰۵,۰۰۰ تومان
۴۴
540
125A ۱ برگ CP 1215 - CM 1312 MFP - CP 1515N ۳۶۰,۰۰۰ تومان ۳۹۳,۰۰۰ تومان
۴۵
541
125A ۱ برگ CP 1215 - CM 1312 MFP - CP 1515N ۳۶۰,۰۰۰ تومان ۳۹۳,۰۰۰ تومان
۴۶
542
125A ۱ برگ CP 1215 - CM 1312 MFP - CP 1515N ۳۶۰,۰۰۰ تومان ۳۹۳,۰۰۰ تومان
۴۷
543
125A ۱ برگ CP 1215 - CM 1312 MFP - CP 1515N ۳۶۰,۰۰۰ تومان ۳۹۳,۰۰۰ تومان
۴۹
310
126A ۱ برگ CP 1025 -CP 1025 NW ۲۹۸,۰۰۰ تومان ۳۲۵,۰۰۰ تومان
۵۰
311
126A ۱ برگ CP 1025 -CP 1025 NW ۲۹۸,۰۰۰ تومان ۳۲۵,۰۰۰ تومان
۵۱
312
126A ۱ برگ CP 1025 -CP 1025 NW ۲۹۸,۰۰۰ تومان ۳۲۵,۰۰۰ تومان
۵۲
313
126A ۱ برگ CP 1025 -CP 1025 NW ۲۹۸,۰۰۰ تومان ۳۲۵,۰۰۰ تومان
۵۴
350
130A ۱ برگ MFPM 176 - MFPM 177 ۲۹۸,۰۰۰ تومان ۳۲۵,۰۰۰ تومان
۵۵
351
130A ۱ برگ MFPM 176 - MFPM 177 ۲۹۸,۰۰۰ تومان ۳۲۵,۰۰۰ تومان
۵۶
352
130A ۱ برگ MFPM 176 - MFPM 177 ۲۹۸,۰۰۰ تومان ۳۲۵,۰۰۰ تومان
۵۷
353
130A ۱ برگ MFPM 176 - MFPM 177 ۲۹۸,۰۰۰ تومان ۳۲۵,۰۰۰ تومان
۵۹
210
131A ۱ برگ PORO 200-251 COLOR MFP M276 ۳۶۰,۰۰۰ تومان ۳۹۳,۰۰۰ تومان
۶۰
211
131A ۱ برگ PORO 200-251 COLOR MFP M276 ۳۶۰,۰۰۰ تومان ۳۹۳,۰۰۰ تومان
۶۱
212
131A ۱ برگ PORO 200-251 COLOR MFP M276 ۳۶۰,۰۰۰ تومان ۳۹۳,۰۰۰ تومان
۶۲
213
131A ۱ برگ PORO 200-251 COLOR MFP M276 ۳۶۰,۰۰۰ تومان ۳۹۳,۰۰۰ تومان
۶۴
404
201A ۱ برگ M 252 - MFPM 277 ۵۸۸,۰۰۰ تومان ۶۴۱,۰۰۰ تومان
۶۵
401
201A ۱ برگ M 252 - MFPM 277 ۵۸۸,۰۰۰ تومان ۶۴۱,۰۰۰ تومان
۶۶
402
201A ۱ برگ M 252 - MFPM 277 ۵۸۸,۰۰۰ تومان ۶۴۱,۰۰۰ تومان
۶۷
403
201A ۱ برگ M 252 - MFPM 277 ۵۸۸,۰۰۰ تومان ۶۴۱,۰۰۰ تومان
۶۹
530
304A ۱ برگ CP 2025 - CM 2320 MFP ۳۹۸,۰۰۰ تومان ۴۳۴,۰۰۰ تومان
۷۰
531
304A ۱ برگ CP 2025 - CM 2320 MFP ۳۹۸,۰۰۰ تومان ۴۳۴,۰۰۰ تومان
۷۱
532
304A ۱ برگ CP 2025 - CM 2320 MFP ۳۹۸,۰۰۰ تومان ۴۳۴,۰۰۰ تومان
۷۲
533
304A ۱ برگ CP 2025 - CM 2320 MFP ۳۹۸,۰۰۰ تومان ۴۳۴,۰۰۰ تومان
۷۴
410
305A ۱ برگ PORO 300 - 300 MFP - PORO 400-400 MFP ۳۹۸,۰۰۰ تومان ۴۳۴,۰۰۰ تومان
۷۵
411
305A ۱ برگ PORO 300 - 300 MFP - PORO 400-400 MFP ۳۹۸,۰۰۰ تومان ۴۳۴,۰۰۰ تومان
۷۶
412
305A ۱ برگ PORO 300 - 300 MFP - PORO 400-400 MFP ۳۹۸,۰۰۰ تومان ۴۳۴,۰۰۰ تومان
۷۷
413
305A ۱ برگ PORO 300 - 300 MFP - PORO 400-400 MFP ۳۹۸,۰۰۰ تومان ۴۳۴,۰۰۰ تومان
۷۹
6000
124 ۱ برگ ۵۵۸,۰۰۰ تومان ۶۰۹,۰۰۰ تومان
۸۰
6001
124 ۱ برگ ۵۵۸,۰۰۰ تومان ۶۰۹,۰۰۰ تومان
۸۱
6002
124 ۱ برگ ۵۵۸,۰۰۰ تومان ۶۰۹,۰۰۰ تومان
۸۲
6003
124 ۱ برگ ۵۵۸,۰۰۰ تومان ۶۰۹,۰۰۰ تومان
۸۴
740
307 ۱ برگ ۱,۳۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۵۲۱,۰۰۰ تومان
۸۵
741
307 ۱ برگ ۱,۳۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۵۲۱,۰۰۰ تومان
۸۶
742
307 ۱ برگ ۱,۳۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۵۲۱,۰۰۰ تومان
۸۷
743
307 ۱ برگ ۱,۳۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۵۲۱,۰۰۰ تومان
۸۹
380
312 ۱ برگ ۳۶۸,۰۰۰ تومان ۴۰۲,۰۰۰ تومان
۹۰
381
312 ۱ برگ ۳۶۸,۰۰۰ تومان ۴۰۲,۰۰۰ تومان
۹۱
382
312 ۱ برگ ۳۶۸,۰۰۰ تومان ۴۰۲,۰۰۰ تومان
۹۲
383
312 ۱ برگ ۳۶۸,۰۰۰ تومان ۴۰۲,۰۰۰ تومان
۹۴
250
504 ۱ برگ ۶۹۸,۰۰۰ تومان ۷۶۱,۰۰۰ تومان
۹۵
251
504 ۱ برگ ۶۹۸,۰۰۰ تومان ۷۶۱,۰۰۰ تومان
۹۶
252
504 ۱ برگ ۶۹۸,۰۰۰ تومان ۷۶۱,۰۰۰ تومان
۹۷
253
504 ۱ برگ ۶۹۸,۰۰۰ تومان ۷۶۱,۰۰۰ تومان
۹۹
400
507 ۱ برگ ۶۹۸,۰۰۰ تومان ۷۶۱,۰۰۰ تومان
۱۰۰
401
507 ۱ برگ ۶۹۸,۰۰۰ تومان ۷۶۱,۰۰۰ تومان
۱۰۱
402
507 ۱ برگ ۶۹۸,۰۰۰ تومان ۷۶۱,۰۰۰ تومان
۱۰۲
403
507 ۱ برگ ۶۹۸,۰۰۰ تومان ۷۶۱,۰۰۰ تومان
۱۰۴
CF360
508 ۱ برگ ۱,۱۲۵,۰۰۰ تومان ۱,۲۲۷,۰۰۰ تومان
۱۰۵
CF360
508 ۱ برگ ۱,۱۲۵,۰۰۰ تومان ۱,۲۲۷,۰۰۰ تومان
۱۰۶
CF360
508 ۱ برگ ۱,۱۲۵,۰۰۰ تومان ۱,۲۲۷,۰۰۰ تومان
۱۰۷
CF360
508 ۱ برگ ۱,۱۲۵,۰۰۰ تومان ۱,۲۲۷,۰۰۰ تومان
۱۰۹
270
650 ۱ برگ ۱,۳۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۵۲۱,۰۰۰ تومان
۱۱۰
271
650 ۱ برگ ۱,۳۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۵۲۱,۰۰۰ تومان
۱۱۱
272
650 ۱ برگ ۱,۳۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۵۲۱,۰۰۰ تومان
۱۱۲
273
650 ۱ برگ ۱,۳۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۵۲۱,۰۰۰ تومان
۱۱۴
9730
9730 ۱ برگ ۱,۲۸۵,۰۰۰ تومان ۱,۴۰۱,۰۰۰ تومان
۱۱۵
9730
9730 ۱ برگ ۱,۲۸۵,۰۰۰ تومان ۱,۴۰۱,۰۰۰ تومان
۱۱۶
9730
9730 ۱ برگ ۱,۲۸۵,۰۰۰ تومان ۱,۴۰۱,۰۰۰ تومان
۱۱۷
9730
9730 ۱ برگ ۱,۲۸۵,۰۰۰ تومان ۱,۴۰۱,۰۰۰ تومان
۱۱۹
CF410
CF410 ۱ برگ ۵۵۵,۰۰۰ تومان ۶۰۵,۰۰۰ تومان
۱۲۰
CF410
CF410 ۱ برگ ۵۵۵,۰۰۰ تومان ۶۰۵,۰۰۰ تومان
۱۲۱
CF410
CF410 ۱ برگ ۵۵۵,۰۰۰ تومان ۶۰۵,۰۰۰ تومان
۱۲۲
CF410
CF410 ۱ برگ ۵۵۵,۰۰۰ تومان ۶۰۵,۰۰۰ تومان
۱۲۴
CF540
CF540 ۱ برگ ۸۵۵,۰۰۰ تومان ۹۳۲,۰۰۰ تومان
۱۲۵
CF540
CF540 ۱ برگ ۸۵۵,۰۰۰ تومان ۹۳۲,۰۰۰ تومان
۱۲۶
CF540
CF540 ۱ برگ ۸۵۵,۰۰۰ تومان ۹۳۲,۰۰۰ تومان
۱۲۷
CF540
CF540 ۱ برگ ۸۵۵,۰۰۰ تومان ۹۳۲,۰۰۰ تومان
محصولی با مشخصات وارد شده یافت نشد. اگر محصول مورد نظر خود را پیدا نکردید از فرم تماس استفاده نمایید.

اچ پی یکی از برندهای مطرح در عرصه ماشین های اداری هست. حتما شما هم در هر گوشه و کنار، چه در منزل یا محل کار یک پرینتر HP دیده اید. جی اند بی گروهی از بهترین کارتریج های مربوط به پرینترهای اچ پی را برای شما آماده نموده است.
این کارتریج ایرانی بیش از کارتریج های طرح موجود در بازار قابلیت چاپ دارند. از همه مهم تر توسط شرکت پارس مدرن ضمانت و پشتیبانی می شوند. بنابراین با خیال راحت انتخاب کنید و سفارش خود را به صورت تلفنی یا فرم ثبت سفارش انجام دهید.

کارتریج لیزری مشکی HP

کارتریج های مشکی اچ پی بیشتر از کارتریج های رنگی مورد استفاده هستند. این کارتریج ها بیش از 50 مدل هستند که هرکدام دارای کدهای منحصر به فرد هستند. برای مثال "کارتریج 05 اچ پی" یا "کارتریج 85 اچ پی"  شما می توانید با جستجو در لیست بالا بر اساس پرینتر خود مدل کارتریج را بیابید. دقت نمایید که لیست بالا شامل کارتریج پلاس و معمولی است که هر دو مورد را به صورت مشروح عرض مینماییم.

کارتریج لیزری رنگی HP

کارتریج های رنگی اچ پی شامل 4 کارتریج آبی، قرمز، زرد و مشکی هستند. G&B عمده پرینترهای لیزری اچ پی HP را از لحاظ کارتریج پشتیبانی می نماید. کارتریج های لیزری رنگی جی اند بی نیز در دو حالت پلاس و معمولی عرضه می شوند که از لحاظ تعداد پرینت در بازار رقیب ندارند. در صورتی که تعداد پرینت بالایی دارید می توانید از کارتریج های پلاس استفاده نمایید.

اگر هنوز برای یافتن مدل کارتریج مشکل دارید با کارشناسان ما تماس بگیرید.

نحوه خرید کارتریج های اچ پی

جهت سفارش کارتریج های لیزری اچ پی از دوطریق تماس تلفنی و ثبت فرم درخواست اقدام نمایید. پس از ثبت فرم درخواست کارشناسان ما در کوتاه ترین زمان ممکن با شما تماس خواهند گرفت و قبل از هر خرید به شما مشاوره می دهند. پیشنهاد میگردد برای خرید سازمانی از فرم ثبت سفارش استفاده نمایید.